Teemana yhteistyö

Kolme työmiestä huomiotakeissaan tekee töitä Katajokan satamassa.

Koronapandemia ja sen mukana tuomat uudet työn tekemisen tavat korostivat työyhteisötaitojen sekä hyvän johtamisen kehittämistarpeita myös Helsingin Satamassa.

Koronapandemia jatkui läpi vuoden 2021. Sataman oma koronavalmiusryhmä kokoontui viikoittain, ja niissä käytiin läpi myös omaan henkilöstöön liittyviä terveysturvallisuusasioita. Etätyösuositusta, maskien käyttöä työpaikalla, välimatkojen pitämistä ja muita koronatoimenpiteitä jatkettiin laajasti.

Osana säästötoimia sataman henkilöstö lomautettiin määräaikaisesti 30 päiväksi myös vuoden 2021 keväällä. Yhtiön johto osallistui säästötalkoisiin luopumalla lomarahoistaan.

Etätyösuosituksen väliaikaisesti päätyttyä loppuvuodesta satamassa otettiin käyttöön monipaikkatyö, jossa osa työstä tehdään työpaikalla ja osa esimerkiksi kotona. Se lisää joustoa työelämään sekä edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Koronasta huolimatta Satamassa panostettiin mm. henkilöstön työhyvinvointiin, hyvään työterveyshuoltoon ja työsuhde-etuihin.

Yhdessä oppiminen korostui

Kehityskeskusteluprosessia kehitettiin ja yhtenäistettiin ja ne toteutettiin läpi koko työyhteisön. Kehityskeskustelujen osana käytiin läpi osaamismatriisi ja 60 vuotta täyttäneiden kanssa keskusteltiin eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta ja mahdollisesta seuraajasuunnitelmasta.

Sopeuttamistoimien osana sekä kokoontumisrajoitusten myötä osa koulutuksista siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Koko sataman koulutuksissa korostui yhdessä oppiminen ja yhteistyö.

Keväällä toteutettiin ”Satamapeli”, jossa kaikkien satamalaisten voimin käytiin läpi yhtiön strategisia hankkeita ja haettiin niiden teemoihin uusia ideoita. Samalla päästiin tekemään yhteistyötä yli osastorajojen ja tavattiin virtuaalisesti työkavereita aikana, jolloin kohtaamiset etätyön tekemisen takia olivat vähentyneet.
Lisäksi syksyllä toteutettiin Reilu peli -työpajat. Niiden perusteella muodostettiin sataman eettiset periaatteet sekä aiheeseen liittyvä koulutus, joka toteutetaan vuonna 2022.

Kerta- ja pikapalkkioita jaettiin

Helsingin Satamassa on käytössä asiakastyytyväisyyttä ja vastuullisuustavoitteita tukeva palkitsemismalli. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja saadut palkkiot on mahdollista rahastoida henkilöstörahastoon. Yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin ei kuitenkaan vuonna 2021 ylletty, eikä tulospalkkioita maksettu.
Satamassa on käytössä myös kertapalkitsemisen malli, minkä puitteissa jaettiin kertapalkkioita ja pikapalkkioita hyvästä suoriutumisesta.

Työhyvinvointikartoitus poiki kehittämissuunnitelman

Syyskauden alkaessa Helsingin Satamassa toteutettiin laaja työhyvinvointikartoitus yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Kartoituksessa selvitettiin miten satamalaiset voivat ja mitä he ajattelevat sekä tunnistettiin haasteita työssä jaksamisessa ja yhteisöllisyydessä, kuten niin monissa yrityksissä koronan mukanaan tuomana pitkään jatkuneena etätyöaikana.

Vastausten perusteella laadittiin työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, jota lähdettiin loppuvuodesta toteuttamaan. Suunnitelman painopisteinä ovat johtaminen ja esihenkilötyö sekä organisaatiokulttuurin ja työyhteisötaitojen kehittäminen.

Tehdyn kartoituksen vuoksi perinteinen henkilöstön työtyytyväisyyskysely siirrettiin toteutettavaksi seuraavalle vuodelle, eikä liekki-indeksiä mitattu vuodelta 2021.

Lue työturvallisuudesta luvussa 5.

Sataman henkilöstö lukuina

Vuoden 2021 lopussa Helsingin Satamassa työskenteli 83 henkilöä, joista 1 oli määräaikainen. Henkilöstön määrä laski kahdella edelliseen vuoteen verrattuna.

  • Henkilötyövuosia tehtiin 78,1 (2020: 79,8)
  • Vakituisesta henkilöstöstä oli 31.12.2021 naisia 29,8 % ja miehiä 70,2 %
  • Vuoden 2021 lopussa henkilöstön keski-ikä oli 51,2 vuotta (naiset 50,5 ja miehet 51,6 vuotta)
  • Lähtövaihtuvuus vuonna 2021 oli 3,6 % ja keskimääräinen vaihtuvuus 10,7 %.
  • Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2021 oli keskimäärin 2,1 % (2020: 2,4 %)

 

Henkilöstö 31.12.2021

Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Johto 1 1
Matkustajaliiketoiminta 15 1 16
Rahtiliiketoiminta 11 11
Talous, ICT ja kehittäminen 16 16
Henkilöstöhallinto 3 3
Tekniset palvelut 33 33
Viestintä 3 3
Yhteensä 82 1 83