Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma (M€) 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
LIIKEVAIHTO 69 67
Valmistus omaan käyttöön 1 1
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat -14 -12
Palveluostot -9 -7
Henkilöstökulut -6 -6
Poistot -44 -43
Muut kulut -4 -3
LIIKEVOITTO -7 -3
Rahoitustuotot 0 0
Rahoituskulut -7 -8
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA -15 -11
Tuloverot 0 0
TILIKAUDEN TULOS -15 -11
Tase (M€) 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 56 74
Aineelliset hyödykkeet 279 289
Sijoitukset 5 5
Pysyvät vastaavat yhteensä 340 368
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 11 11
Lyhytaikaiset saamiset 49 62
Rahoitusarvopaperit 40 40
Rahat ja pankkisaamiset 1 10
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 102 122
VASTAAVAA YHTEENSÄ 442 490
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 100 100
SVOP 204 204
Edellisten tilikausien voitto 6 21
Tilikauden voitto -15 -11
Oma pääoma yhteensä 296 315
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen 20 52
Pääomalaina 98 98
Lyhytaikainen 28 25
Vieras pääoma yhteensä 146 175
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 442 490