Vastuullinen Satama – Hiilineutraalius askeleen lähempänä

Satama saavutti vastuullisuustavoitteensa vuodelle 2021 hyvin: vaikuttavuus yhteiskunnan huoltovarmuudelle korostui ja hiilineutraaliusohjelma eteni suunnitellusti.

Sataman vastuujohtamismallin keskeisimpiä osa-alueita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. Tavoitteita ja päätöksiä tarkastellaan niin taloudelliselta, yhteiskunnalliselta kuin eettiseltäkin kannalta yrityksen sidosryhmät huomioiden.

Sertifioidun johtamisjärjestelmän logo.Lakisääteiset työnantaja-, yhteisö- ja ympäristövelvoitteet ovat toiminnan lähtökohta, mutta sataman itse määrittelemät tavoitteet ovat korkeammalla.

Helsingin Sataman laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ISO9001 standardin vaatimusten mukaisesti, ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14001 mukaisesti ja työterveys- ja työturvallisuustoiminta vastaa ISO 45001 vaatimuksia.

Ympäristövastuu

Helsingin Satama etenee kohti kestävää satamatoimintaa Hiilineutraali Helsingin Satama 2035 -manifestin linjausten mukaisesti. Helsingin Sataman tavoitteena on olla oman toiminnan osalta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se ei kuitenkaan riitä, vaan mukaan on saatava kaikki satamassa toimivat tahot.

Sataman hiilineutraaliusohjelma on elävä ja päivittyvä käytännön dokumentti, johon on koottu kymmeniä vaikuttavia toimenpiteitä, joita edistämällä tavoitetta kohti edetään. Vuonna 2021 ohjelman toimenpiteissä edistyttiin suunnitellusti. Tahtia on pystytty myös tiivistämään paikoitellen, mm. hiilivapaan sähkön hankkimiseen siirryttiin jo 2020. Sataman oman energiankulutuksen vähentäminen on siitä huolimatta ympäristön kannalta keskeistä.

  • Helsingin Sataman hiilineutraaliusohjelman käytännön toteuttamista arvioi loppukesästä 2021 Ernst&Young. Auditoinnin mukaan toiminta on pääosin järjestetty asianmukaisesti.

Satama-alueiden päästöt jakautuvat aluspäästöihin, työkonepäästöihin, kumipyöräliikenteen päästöihin sekä satamayhtiön oman toiminnan päästöihin. Niihin kaikkiin puututaan sataman hiilineutraaliusohjelmassa. Omaa toimintaa on helpoin muuttaa, mutta yhteistyökumppaneiden tukeminen kohti parempia toimintatapoja on sekin tärkeää, varsinkin kun satamayhtiön osuus satama-alueiden hiilidioksidipäästöistä on kohtuullisen pieni (2,4 % vuonna 2021).

Sosiaalinen vastuu

Helsingin Satama palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Pandemia-aikana Helsingin Satama turvasi osaltaan Suomen huoltovarmuutta ja varmisti päivittäistavaratuotteiden sekä teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuutta.

Satama toteuttaa tehtäväänsä turvallisesti, luotettavasti ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla.

Taloudellinen vastuu

Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Vakaa talous turvaa toiminnan jatkuvuutta ja on perusta vastuulliselle toiminnalle.