Turvallinen satama – Pandemialta suojautuminen jatkui

Satamayhtiö jatkoi turvallisen työympäristön rakentamista yhdessä satama-alueilla toimivien kumppaneidensa kanssa. Päivitetty turvaopas toimii ohjeena koko yhteiselle työpaikalle. Pandemialta suojautuminen oli toista vuotta peräkkäin työturvallisuustoimenpiteiden kärkenä.

Turvallinen satama -esitteen kansi.Helsingin Satamassa varaudutaan mm. erilaisiin onnettomuuksiin, häiriöihin ja poikkeustilanteisiin sekä pidetään huolta turvallisesta työympäristöstä. Työympäristön turvallisuus on tärkeää paitsi satamayhtiön omille työntekijöille, myös kaikkien satama-alueella operoivien toimijoiden työntekijöille.

Satamat ovat yhteisiä työpaikkoja, ja Helsingin satamissa Helsingin Satama Oy on pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja, jolla on monia velvollisuuksia.

Nollaa työtapaturmaa tavoitellaan

Helsingin Sataman vuoden 2021 tavoitteita turvallisuustyössä olivat nolla työtapaturmaa, sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähentäminen, hyvällä tasolla oleva työhyvinvointi sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Lue lisää sataman työhyvinvoinnista ja sairauspoissaoloista luvussa 7.

Työturvallisuustavoitteet on kytketty Helsingin Sataman tulospalkkiojärjestelmään, missä työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita oli asetettu vuonna 2021 turvallisuushavaintojen tekemiselle ja työtapaturmataajuudelle.

Pandemialta suojautuminen yhä työturvallisuustoimenpiteiden kärkenä

Koronalta suojautuminen korostui yhä vuoden 2021 työturvallisuustoimenpiteissä.

 • Helsingin Sataman valmiusryhmä jatkoi toimintaansa säännöllisesti. Se tuottaa ajantasaista tilannekuvaa koronakriisistä, arvioi sen vaikutuksia operatiiviseen toimintaan, johtaa henkilösuojaimien hankintaa ja viestii kriisin tuomista haasteista sekä Helsingin Sataman ratkaisuista. Valmiusryhmän työhön kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin, tilanneraporttien koonti sekä operatiivisen toiminnan kysymysten ratkominen.
  • Työntekijöille tarjottiin edelleen suojuksia ja suojaimia.
  • Laajaa etätyösuositusta jatkettiin suurimman osan vuotta.
  • Loppusyksystä otettiin käyttöön monipaikkaisen työn malli.

Korona-ajan turvallisuustoimenpiteistä matkustajaliikenteessä kerrotaan luvussa 4.

Jatkuvaa turvallisuuden kehitystä

Työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkui. Helsingin Satamassa toteutettiin vuonna 2021 yhtiön työsuojelun toimintaohjelmaa sekä Nolla tapaturmaa -ohjelmaa.

 • Tärkeimpiä satama-arjen turvallisuuskäytäntöjä, eli säännöllisiä turvallisuuskokouksia ja palavereita sekä turvallisuustyöryhmiä yhteistyökumppanien ja viranomaisten kanssa jatkettiin.
 • DNV auditoi milloin yhtiön työterveys- ja työturvallisuustoiminnan. Toiminnan vahvistettiin edelleen vastaavan ISO 45001 -standardin vaatimuksia.
 • Sataman turvaopas päivitettiin loppukesästä 2021. Kaikkien satamassa toimivien tulee toimia ohjeiden mukaan ja yritykset perehdyttävät omat työntekijänsä oppaan sääntöihin.
 • Satamarakenteiden turvallisuuden säännöllisen havainnoinnin käytänteet uudistettiin.
 • Helsingin Satama koordinoi satamatoimijoiden välisiä riskienarviointeja.
 • Kaikissa satamanosissa järjestettiin turvallisuusharjoituksia kuukausittain.
 • Helsingin Sataman esimiehiä koulutettiin työturvallisuusasioissa ja työturvallisuutta pidettiin aktiivisesti esillä muun muassa henkilöstöinfoissa, osastopalavereissa ja muussa yhtiön sisäisessä viestinnässä.
 • Yhtiön johdon ja työturvallisuustoimikunnan turvallisuuskävelyitä järjestettiin suunnitelmallisesti kaikissa satamanosissa.
 • Satama kilpailutti ja valitsi yhteistyökumppaniensa kanssa koko Vuosaaren satamayhteisön käyttöön kriittisen viestinnän ja hälyttämisen palvelun. Käyttöön se otetaan vuonna 2022.
 • Vaarallisten aineiden ilmoitus- ja seurantajärjestelmän kehitys jatkui.
 • Reilu peli -koulutuksissa jatkettiin yhtiön eettisten periaatteiden läpikäyntiä ja jalkauttamista.

Tapaturmat

 • Helsingin Sataman työntekijöiden keskuudessa tapahtui vuoden 2021 aikana yksi työtapaturma, joka kuitenkin oli lievä: siitä aiheutui kaksi päivää sairauspoissaoloa. Työtapaturmataajuus* oli edellisen vuoden tasolla 8,4 (2020: 8,1).
  Työtapaturmataajuus = vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden.
 • Sataman työntekijöiden keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti laski 2,1:een. (2020:2,4.)
 • Länsisatamassa sattui elokuussa yksi vakava, kuolemaan johtanut matkustajaonnettomuus. Tapauksen tutkinta on kesken.