Alusliikenne satamissa – hiilidioksidipäästöt laskivat 16 %

Maasähkön tarjontaa lisättiin Eteläsatamassa ja rahtialusten tietoisuutta Itämeren alueen jätemaksujärjestelmästä parannettiin suoraan aluksille suunnatulla infopaketilla.

Helsingin satama-alueen lähtevä ja saapuvan alusliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 80 % satama-alueen vuosittaisista kokonaispäästöistä ja siksi niiden vähentäminen on keskeistä Sataman ilmastotavoitteiden kannalta.

Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelman tavoitteena on vähentää aluspäästöjä kaikkiaan 25 % vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta kohti edetään mm. rakentamalla maasähkövalmiudet laituripaikoille, mahdollistamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus Helsingin satamissa sekä aluksille suunnatulla ympäristöalennusohjelmalla.

Alusliikenne normaalia vähäisempää

Vuonna 2021 alusten hiilidioksidipäästöt satama-alueella olivat 51 625 tonnia, mikä on 9 891 tonnia (-16 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Koronapandemia vaikutti myös nettotonnikohtaiseen päästölaskentaan, sillä alukset ovat viettäneet enemmän aikaa satama-alueella kuin normaalisti. Toisaalta niiden tarjoamien palvelujen edellyttämä lämmitys ja sähkö on ollut normaalivuosia huomattavasti pienempi.

Aluksen nettotonnia kohden hiilidioksidipäästöt olivat Helsingin satama-alueilla 0,58
CO2-tonnia/1000 NT. (-14%)

Maasähkötarjonta kasvoi

 

 • Helsingin Sataman Olympiaterminaalille rakentama ja vuoden 2020-2021 vaihteessa valmistunut matkustajalaivoille tarkoitettu maasähköliitäntä otettiin käyttöön elokuussa, kun Tukholman liikenne jälleen käynnistyi pitkän tauon jälkeen. Eteläsataman maasähköinvestointi vähentää satama-alueen hiilidioksidipäästöjä arviolta 1 700 tonnia vuosittain, joskin sen ensimmäinen käyttövuosi jäikin vajaaksi.
  Lue lisää maasähkön käyttöönotosta Eteläsatamassa

Maasähköllä voidaan vähentää laivan satamassaolon aikana aiheutuneita ilmastopäästöjä kaikkiaan jopa 50–80 prosentilla, kun laivat saavat laiturissa ollessaan tarvitsemansa sähkön maista, eikä apukoneita tarvitse pitää päällä. Lisäksi maasähkö parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua kaupungin keskustassa.
Maissa tuotetun sähkön tarjoaminen nostaa Helsingin Sataman sähkön käytön määrää. Todellisuudessa kyse on energiankäytöstä, joka siirtyy varustamon energiataseesta satamalle. Satamayhtiön kasvava sähkönkulutus onkin tältä osin ympäristön kannalta toivottu kehityssuunta, sillä sataman hankkima maasähkö on tuotettu 100 % hiilivapaasti, eikä se aiheuta laivan apukoneiden tuottaman energian kaltaista melua tai päästöjä.

 • Satama otti kesäkuun lopulla käyttöön uuden automatisoidun laivankiinnitysjärjestelmän Länsisatamassa, Eckerö Linen MS Finlandian käytössä olevalla laivapaikalla. Järjestelmä nopeuttaa alusten kiinnitystä ja irrotusta sekä pienentää päästöjä Länsisatamassa ja sen ympäristössä.
  Lue lisää kiinnitysjärjestelmästä
 • Helsingin Satama jatkoi ympäristöalennusohjelmaansa. Aluskäyntimaksusta voitiin myöntää alennusta linjaliikenteen alukselle, jonka ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat satamassa ollessaan pieniä tai joka kehitystoimenpitein merkittävästi vähentää vaikutuksiaan. Maksimialennusprosentti nostettiin vuonna 2021 kuudesta seitsemään. Tukea myönnettiin vuoden aikana kaikkiaan 12 alukselle lähes 237 000 euroa.
 • Helsingin Satama sopi virolaisen Elengerin kanssa akkreditointiprosessissa uuden LNG-bunkrausaluksen käytännöistä Helsingissä.
 • Vuosaaren sataman johtavan meriväylän syvennys valmistui marraskuussa 2021. Syvempi meriväylä mahdollistaa jatkossa entistä suurempien alusten käynnit satamassa. Suurempien alusten käyttö tuo merikuljetuksin ympäristötehokkuutta.
  Lisäksi hankkeessa toteutetut uudet työskentelytavat vähensivät projektin ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi työssä syntyneet louhemassat hyödynnettiin Helsingin aluerakentamisessa ja kuljetus rakennuspaikalle meriteitse vähensi kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta, liikennehaittoja ja kustannuksia.
  Urakan ympäristövaikutuksia seurattiin säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vielä vuoteen 2023 asti istuttamalla vuosittain alueelle 40 000 siianpoikasta.
  Hankkeen vaikutuksia vesistöön seurattiin sameusmittausten ja -kartoitusten, ilma- ja satelliittikuvien sekä vesinäytteiden avulla tiiviisti koko hankkeen ajan ja ympäristötarkkailuissa selvitettiin erilaisten haitallisten aineiden ilmenemistä merialueella.
  Hankkeen aikana tutkittiin myös syvennys- ja louhintatöiden vedenalaista melua. Raportti tuotti Itämeren suojelun kannalta tärkeää tietoa vesiväylähankkeiden rakentamisvaikutuksista.
  Lue lisää väylän syvennyksestä

Laivajätteet

Helsingin Satama kehittää aktiivisesti alusjätehuoltoa. Kansainvälisille risteilyaluksille tarjotaan jäteneuvontapalveluja ja niiden kiinteiden jätejakeiden jatkohyödyntämisen mahdollisuuksia kartoitetaan.
Helsingin Sataman jokaisella laiturilla on mahdollisuus jättää jätevedet suoraan kaupungin viemäriverkkoon, minkä kautta ne menevät Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) käsittelyyn. Jätevesien jättämisestä ei peritä erillistä maksua No Special Fee -järjestelmän mukaisesti.

Helsingissä säännöllisessä linjaliikenteessä kulkevat alukset, kuten esim. Tukholman ja Tallinnan reitillä liikennöivät matkustaja-autolautat ovat solmineet jätehuoltosopimuksensa suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa. Helsingin Satama välittää jätehuollon lähinnä kansainvälisille risteilyaluksille ja joillekin rahtialuksille.

Vuonna 2021 Helsingin Satama otti vastaan

 • alusten jätevesiä 129 300 m3,
 • aluksista peräisin olevia öljyisiä vesiä 909 m3,
 • kiinteitä alusjätteitä 44 000 tonnia.

 

 • Helsingin Satama osallistui huhtikuussa Baltic Sea Action Groupin infoon, jossa vietiin suoraan kansainvälisille rahtialuksille tietoa Itämeren erityisolosuhteista ja Itämeren satamien No Special Fee -maksujärjestelmästä.
  Lue lisää infosta
 • Merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Ne huomioivat EU:n uuden alusjätedirektiivin ((EU) 2019/883) edellyttämät lainsäädäntömuutokset. Niiden myötä tuli pakolliseksi myöntää alennusta alusjätemaksuista. Helsingin Satama valmisteli omat lakimuutoksen vaatimat toimenpiteensä ja uudet alennukset astuivat voimaan 1.1.2022.